شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان خراسان رضوی
ساعت: 11:46 منتشر شده در مورخ: 1399/04/23 شناسه خبر: 1626221
بعد از گذشت 17 سال؛

خلیل آباد اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مستقل ندارد

خلیل آباد اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مستقل ندارد
راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری، ﺑﻬﺴﺎزی و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی راه ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری اﻗﺘﺼﺎدی هر منطقه ای دارد و خلیل آباد نیز فاقد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مستقل است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ راه ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی هر منطقه ای محسوب می شود،  ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎی ﯾﮏ منطقه اﻗﺪام شود، در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ 90 از درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻠﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ می ﮐﻨﺪ، ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه راﻫﺪاری از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری، ﺑﻬﺴﺎزی و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی راه ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری اﻗﺘﺼﺎدی هر منطقه ای دارد و خلیل آباد با توجه به گذشت بیش از 17 سال از ارتقاء بخش به شهرستان، نیز فاقد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مستقل است و کار خدمات رسانی در این حوزه بر عهده اداره راهداری کاشمر است.

 

استقلال اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خلیل آباد مطالبه جدی شهرستان از اداره کل است

ابراهیم قاسم پور، فرماندار خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار یار خراسانی، با بیان اینکه استقلال اداره راهداری شهرستان یکی از اولویت های کاری است، اظهار داشت: باید چارت را مجموعه تهران و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در اختیار مجموعه استانی قرار دهد تا پیگیری های لازم برای استقرار انجام شود.

وی با بیان اینکه از طریق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین سیستم اداری پیگیر هستیم تا این مطالبه دیرینه مردم را محقق کنیم، خاطرنشان کرد: اگر استقرار اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای داشته باشیم مطمئناً تمرکز آن اداره تنها به جغرافیای سرزمینی شهرستان خلیل آباد خواهد بود.

فرماندار خلیل آباد همچنین در ادامه تصریح کرد: ولی زمانی که یک مدیری در شهرستان همجوار است باید حداقل 50 درصد انرژی خود را برای خدمت دهی به آن شهرستان صرف کند و 50 درصد از وقت خود را برای شهرستان خلیل آباد می گذارد در صورتی که اداره ای در شهرستان ندارد.

وی با بیان اینکه تمام امکانات و تجهیزات در شهرستان همجوار مستقرر است و مطمئناً آن شهرستان اولویت اول خدمت رسانی محسوب می شود، اذعان کرد: هیچ فرقی بین خلیل آباد و شهرستان همجوار نیست باید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در این شهرستان مستقر شود و به همان اندازه به شهرستان پاسخگو باشد.

قاسم پور با اشاره به اینکه استقرار امکانات و تجهیزات در شهرستان از دیگر مزایای استقلال اداره راهداری است که در زمان بحرانی به کمک شهرستان می آید، عنوان کرد: زمانی که اداره راهداری در خلیل آباد مستقر شود مطمئناً یک واحد پیشگیری و پیش بینی برای خود در دهستان کویر راه اندازی می کند که باید بخشی از امکانات و تجهیزات را در آنجا مستقر می کند که برای مقابله با حوادث گره گشا خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اگر راه بین روستایی در شهرستان وجود دارد مطمئناً در اولویت کلی دو یا سه شهرستان گم می شود در صورتی که رسیدگی به این راه بین روستایی از مطالبات مردم محسوب می شود، تشریح کرد: استقرار اداره قطعاً می تواند کمک هایی را به مجموعه شهرستان داشته باشد که طبیعی است بعد از چندین سال از استقلال شهرستان خلیل آباد باید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان مستقرر شود.

فرماندار خلیل آباد همچنین تاکید کرد: مطالبه استقلال اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان خلیل آباد از مدیر کل راهداری استان نیز مطالبه جدی من از سمت مردم است.

 

11 شهرستان در خراسان رضوی اداره راهداری ندارند / پیگیری های لازم در خصوص استقلال ادارات انجام شده است

ابراهیم نصری، مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار یار خراسانی، در خصوص استقلال اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستان خلیل آباد اظهار داشت: استقلال ادارات نیز در دست ما نیست بلکه دولت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور باید این امر را دنبال کند.

وی با بیان اینکه زمانی که 11 شهرستان در استان خراسان رضوی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ندارند مطمئناً این عدد در کشور به بیش از 300 شهرستان خواهد رسید، خاطرنشان کرد: خدمات دهی به شهرستان هایی که اداره راهداری ندارند یکی از سیاست های ما در استان محسوب می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هر چه اداره زیاد شود مطمئناً بودجه جاری دولت اضافه می شود و به دنبال آن بودجه عمرانی کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: زمانی که چارت جدید صادر می شود برای 11 شهرستان باید 110 نیرو به کار گیری شود و این 110 نفر بودجه جاری و اداری لازم دارند.

وی با اشاره به اینکه اداراتی که به مانند کاشمر باید سه شهرستان را در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای پوشش دهد باید امکانات آن به گونه ای باشد که سه شهرستان را به نسبت پوشش دهد و تبعیضی در خدمات نباشد، اذعان کرد: پیگیری های لازم در خصوص استقلال ادارات انجام شده است و اگر چارت سازمانی برای تمام شهرستان های کشور چارت سازمانی صادر شود ما هم استقبال می کنیم.

انتهای پیام/

https://new.dana.ir/1626221
ارسال نظر
نظرات